Etusivu             Symbio-malli             Kehitystuotteet             EKS Finland Oy             Lue palaute              Ota yhteys

Liikeidea markkina-aukkoon määrittelee neljä rajausta – miltä pohjalta, missä alueessa, kenelle ja mihin tarpeeseen – sekä tältä pohjalta kohderyhmälle työstettävän hyötyetumatkan (mitä) sekä sen aikaansaamiseksi määriteltävät kriittiset kehitys- ja kasvutekijät (miten).

Liikeidea markkina-aukkoon -ohjelma sisältää 6 kirkastusta ja terävöitystä markkina-aukkoon, uuteen markkinatilaan ja ulos kilpailusta:

1. MILTÄ POHJALTA, lupaavimmat vahvuudet (1. rajaus). Ei tehdä mitä tahansa mitä osaamme ja voisimme, vaan mihin meillä on omimpien erityisvahvuuksiemme pohjalta kaikkein parhaimmat edellytykset. Missä olemme parempi tai missä voisimme kehittyä paremmaksi kuin muut.

2. MISSÄ ALUEESSA, lupaavin kehityskenttä (2. rajaus). Ei tehdä kaikkea mitä omimmilla erityisvahvuuksillamme voisimme, vaan valitaan lupaavin toiminta-alue. Tutkitaan mikä omiin voimavaroihin oikein mitoitettu pysyvä ongelmakenttä tai tehtävä sopii parhaiten erityisvahvuuksiimme. Missä alueessa voisimme kehittyä nopeammin kuin muut.

3. KENELLE, lupaavin kohderyhmä (3. rajaus). Ei tehdä lupaavimmassa toimintakentässä kaikille eikä kenelle tahansa, vaan lupaavimmalle kohderyhmälle. Tutkitaan kenellä on se ongelma, jossa voimme parhaiten hyödyntää omimpia erityisvahvuuksiamme. Kenen auttajaksi vihkiytymällä voisimme eniten tuottaa hyötyä, mihin osakohderyhmään meillä on parhaimmat edellytykset rakentaa läheisiä ja pysyviä asiakaskumppanuuksia.

4. MIHIN TARPEESEEN, pakottava tarve (4. rajaus). Ei tehdä ja tarjota lupaavimmalle kohderyhmälle lupaavimmassa toiminta-alueessamme mitä tahansa, vaan mikä osuu tarkasti kohderyhmän polttavimpaan ajankohtaiseen tarpeeseen. Tutkitaan mihin tarpeeseen tai ongelmaan asiakasryhmä reagoi kaikkein herkimmin? Kulloinenkin ajankohtainen tarve kohderyhmän pysyvässä ongelmanratkaisualueessa on markkina-aukko.

5. MITÄ, hyötyetumatka. Ei paranneta tuotetta missä tahansa suunnssa, vaan polttavimman ajankohtaisen tarpeen suunnassa. Tutkitaan mikä ongelmanratkaisu/tuote/palvelu vie kohderyhmää voimakkaimmin eteenpäin? Rakennetaan ratkaiseva etumatka, todelliseen tarpeeseen osuva pakottava hyötypaketti, kilpailuton paremmuus.

6. MITEN, porautuminen markkina-aukkoon ja ulos kilpailusta. Ei tehdä yrityksessä mitä tahansa kehitystyötä, vaan keskitytään siihen, mikä meitä estää saamasta hyötyetumatkaa kohderyhmälle: oman toiminnan terävä profilointi kohderyhmän (tulonlähteemme) ylivoimaiseksi ongelmanratkaisijaksi, läheinen asiakasyhteistyö ja ylivertainen tarveseuranta, jatkuva uuden hyödyn suunnattu työstäminen sekä erikoistumisen ja yhteistyön tuloksena muita nopeampi oppimis- ja innovaatioprosessi. Porautumalla ylivoimaosaajana yhä syvemmälle kohderyhmän tarvekenttään rakennamme omaa markkina-aukkoa ja samalla tietä ulos kilpailusta. Lupaavimman suunnan työstämisen jälkeen sopeutuvan, kilpailuttoman ja kestävän yritystoiminnan rakentaminen etenee polttavinta ajankohtaista tarvetta pysyvästi seuraamalla ja tarpeeseen hyötyetumatkaa pysyvästi tuottamalla.

Edellä esitetyt kuusi terävöitystä ja kirkastusta ohjaavat yritystoiminnan painopisteen ja yrityksen panostuksen kaikkein lupaavimpaan suuntaan

- missä nopeimmin, helpoimmin ja varmimmin saadaan aikaan markkinavaikutusta,
mutta samanaikaisesti sinne
- missä nopeimmin, helpoimmin ja varmimmin luodaan pysyviä asiakkuuksia,
poraudutaan ja juurrutaan omimmille markkinoilla muita parempana oppijana,
osaajana ja sopeutujana
- missä minimaalisella panostuksella tehdään maksimaalinen tulos ja missä pitkällä
tähtäyksellä rakennetaan kiihtyvässä muutoksessa kestävää yritystoimintaa.
   
Kenelle tarkoitettu: Liikeidea markkina-aukkoon -ohjelma on tarkoitettu yrityksille
   
- jotka tiedostavat oikein määritellyn etenemissuunnan välttämättömyyden tuloksellisen toiminnan kannalta ja jotka haluavat tehdä liikeideasta vahvan ohjausvälineen
- jotka taistelevat kilpailutilanteessa ja kilpailustrategialla ja jotka haluavat porautua ulos kilpailusta
- jotka ovat kiinnostuneita kasvukonseptin rakentamisesta ja riskittömästä erikoistumisesta
   

Esiohjelma: Liikeidea markkina-aukkoon -ohjelman tuloksekas toteuttaminen edellyttä Markkina-aukkoon -oivallusseminaariin (3-7 tuntia) osallistumista.

Ohjelman sisältö ja jaksotus

Suunnan työstö käsittää 5 kehittämisaskelta, kunkin laajuus 1-2 konsulltipäivää.

  1. ASKEL: Omimmat erityisvahvuudet – vahvuus-, kilpailu- ja eroanalyysi (miltä pohjalta).
  2. ASKEL: Lupaavin kehityskenttä – mahdollisuusanalyysi (missä alueessa).
  3. ASKEL: Lupaavin kohderyhmä – kohderyhmäanalyysi (kenelle).
  4. ASKEL: Ratkaiseva hyötyetumatka – pakottava hyöty polttavaan tarpseeseen (mihin tarpeeseen, mitä)
  5. ASKEL: Liikeidea markkina-aukkoon – terävöitetyn liikeidean kirjallinen kuvaus sekä sen tarkastelu etenemisen kriittisimpien strategisten ydinkysymysten valossa (miltä pohjalta, missä alueessa, kenelle, mihin tarpeeseen, mitä, miten)
   

Suuntaohjelman tulokset: Suuntaohjelma työstää lupaavimman etenemissuunnan markkina-aukkoon ja ulos kilpailuun ruuhkasta. Ohjelma tuottaa seuraavat dokumentit:

  1. Liikeidea markkina-aukkoon. Terävöitettu ja kirkastettu suunta sisältää liikeidean terävimmän kärjen kuvauksen kiteytettynä 1A4:ksi perusteellisine selvityksineen.
  2. Suuntapäätöstietokanta. Suuntaprosessissa rakennetaan selkeä, jatkuvasti ylläpidettävä yrityskohtainen suuntapäätöstietokanta jatkuvan suunnan tarkistuksen perustaksi.
  3. Suuntapäätösten strategiset ydinkysymykset. Suuntapäätökset ovat strategisia päätöksiä, joihin vaikuttavat monet etenemisen strategiset kysymykset. Symbio- suuntaohjelma nostaa esiin suuntapäätöksiä koskevat kriittisimmät ydinkysymykset sekä niiden mahdollisesti edellyttämät painopistesiirtotarpeet.

Suuntatyökalut ja -aineistot. Suunnan työstämisen malli sekä työstämisen käytetyt aineistot ja menetelmät jäävät yrityksen jatkuvaan käyttöön. Kaikki viisi kehittämisaskelta sisältävät omat analyysinsä ja materiaalinsa.

Kesto: Ohjelman kokonaiskesto on 3-5 kk sisältää 5-10 konsulttipäivää. Kehitysprosessissa tarvitaan aikaa paitsi tiedon ja vaihtoehtojen prosessointiin, myös päätösten kypsyttelyyn.

Toteuttaja: Timo Turkki, strategiakonsultti. Työstänyt satoja liikeideoita markkina-aukkoon.

 

Yrittäjien palautteita: Katso täältä.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt: timo.turkki@symbio.fi tai puhelimitse 0500 702 188 EKS Finland Oy/Timo Turkki.

©EKS Finland Oy. Symbio® on EKS Finland Oy:n omistama tavaramerkki.
Liikeidea markkina-aukkoon

 

 

 

 

Yrityksen liikeidean kärjen terävöittäminen ja kirkastaminen markkina-aukkoon ja ulos kilpailusta uuteen markkinatilaan ja henkiseen markkinajohtajuuteen edustaa uuttaa liikeidea-ajattelua ja tuottaa nopeimman mahdollisen markkinavaikutuksen pienimmin mahdollisin panostuksin ja käynnistää samalla pitkäjänteisen kehityksen ja kasvun uudella tulostasolla kilpailun ulkopuolella, sillä vahvuudet panostetaan yritykselle kaikkein lupaavimpaan kilpailuttomaan erikoistumisalueeseen ja kohderyhmän kaikkein herkimmin reagoivaan tarvepisteeseen.